Boracol 20 20-liters

Träskyddsmedel mot Träskadeinsekter, Svamp, Röta, Äkta Hussvamp. Ej privat anv.

  • Artnr: 2020
  • Vikt, kg: 24

Beskrivning av artikel

OBS! Endast för yrkesmässing användning!

Mot Träskadeinsekter, Svamp, Röta, Äkta Hussvamp etc i byggnadsmaterial av trä, mur betong etc. All annan användning otilllåten.

Bruksfärdig lösning, skall ej spädas Åtgång: 500 ml/m2 Ytapplicering med pensel eller borste samt för injektion utan tryck. Appliceras 2 ggr med c:a 12 timmars intervall. Endast för användning enligt bruksanvisning på etikett.

Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Undvik kontakt med hud och ögon. Använd lämliga skyddkläder, skyddshandskar och ansiktsskydd.
- VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
- VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet. Förvaras oåtkomligt för barn. Inhämta särskilda instruktioner före användning. Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisnignarna.
Använd skyddshandskar. Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp. Förvaras inlåst.
Innehållet / behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.

Tvätta händer och utsatt hud före måltid och efter arbetes utförande. Förvaras endast i orginalförpackningen. Behållaren ska vara väl tillsluten. Förvaras i låst utrymme och oåtkomligt för barn. Ät inte, drick inte och rök intenär du använder produkten. Får inte användas där barn kan komma i direkt kontakt med produkten. Får endast användas i täckta träkonstruktioner otillgängliga för barn. Får endast användas på träkonstruktioner i väggar, på vind och i garage där boende inte löper risk att andas in ånga från produkten.